ฉันสมัคร สว. ได้ไหม?

ตรวจสอบคุณสมบัติสมัคร สว. 2567

women-thinking

สำหรับคนที่สนใจสมัคร สว. แต่ยังไม่แน่ใจว่า ตัวเองมีคุณสมบัติครบหรือไม่ ติดข้อห้ามข้อไหน ลงสมัครกลุ่มไหนได้บ้าง เลือกสมัครที่อำเภอไหนได้บ้าง มาทางนี้ เช็คก่อนให้ชัวร์จะได้เตรียมตัวได้ถูก

default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
1

อายุ 40 ปีเต็ม นับถึงเดือนพฤษภาคม 2567 หรือไม่?

2

มีสัญชาติไทยตั้งแต่เกิดหรือไม่?

3

ปัจจุบันคุณทำงานเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือไม่?

4

เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ​ หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ?

5

เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน?

6

เป็นสมาชิกพรรคการเมือง?

ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ที่

https://party.ect.go.th/checkidparty
7

เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช?

8

เป็นบุคคลล้มละลายอยู่จนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต?

9

อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง?

10

เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้ายาเสพติด ความผิดฐานเป็นเจ้ามือการพนัน ความผิดฐานค้ามนุษย์ ความผิดฐานฟอกเงิน?

11

เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ร่ำรวยผิดปกติ หรือมีความผิดตามกฎหมายป.ป.ช. หรือทุจริตการเลือกตั้ง?

12

เคยพ้นจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่?

13

เป็นรัฐมนตรี เป็นสส. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง เป็นผู้บริหารท้องถิ่น เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และพ้นจากตำแหน่งมาไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงพ.ค.67?

ตรวจสอบได้ทาง

https://party.ect.go.th/partypositioncheck
14

เป็นบุพการี (บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย) คู่สมรส หรือบุตร ของสส. สว. ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น? (ถ้าบุพการี คู่สมรส หรือบุตร ลาออกตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ให้ตอบว่า ไม่ใช่)

15

เป็นบุพการี (บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย) คู่สมรส หรือบุตร ของผู้ที่จะสมัครสว. ในปี 2567?

16

คุณถูกจำกัดสิทธิ สมัคร สว. 2567 ไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. หรือไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ในรอบสองปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา) และไม่ได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ตรวจสอบว่าถูกจำกัดสิทธิหรือไม่ ได้ทาง

https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/absvote/
17

คุณเคยได้รับโทษจำคุก และพ้นโทษมายังไม่ถึง 10 ปี

ถ้าเป็นกรณีต่อไปนี้ ให้ตอบว่า “ไม่เคย”

  • คดีนั้นรอลงอาญา
  • พ้นโทษมายังไม่ถึง 10 ปี แต่เป็นคดีความผิดจากการกระทำโดยประมาท
  • พ้นโทษมายังไม่ถึง 10 ปี แต่เป็นคดีความผิดลหุโทษ (ความผิดที่กฎหมายกำหนดโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท)
  • สรุปผล

    ยังสรุปผลไม่ได้ เพราะคุณยังตอบคำถามไม่ครบ รบกวนกลับขึ้นไปตอบให้ครบก่อน